نویسنده = ������������ ������ ��������
بررسی روند شکل گیری هویت ملی در ایران، از منظر قلمروخواهی

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 19-36

عباس طباطبایی؛ بهادر زارعی؛ حسن کامران دستجردی؛ سیدعباس احمدی


تنگناها و چالش‌های راهبردی و ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی

دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 83-98

علی صادقی؛ سید عباس احمدی؛ روح اله حسین‌خانی


تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عدم همگرایی شیعیان در جنوب غرب آسیا

دوره 17، شماره 63، اسفند 1398، صفحه 130-142

هادی علی پور؛ سید عباس احمدی؛ ریباز قربانی نژاد


تحلیل عوامل موثر در آمایش نواحی مرزی ایران و افغانستان از منظر ژئوپلیتیک

دوره 16، شماره 58، آذر 1397، صفحه 115-140

محمود واثق؛ سید عباس احمدی؛ عباس طباطبایی


مطالعه شهر در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک با تاکید بر نظریه گاتمن و کاکس

دوره 16، شماره 56، خرداد 1397، صفحه 192-207

حسن کامران؛ مرجان بدیعی؛ یاشار ذکی؛ سید عباس احمدی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی