نویسنده = عباس سعیدی
تعداد مقالات: 7
2. جایگاه روابط شهر و روستا در تولید و عرضة فرش مورد: ناحیة سنقر (کرمانشاه)

دوره 19، شماره 68، بهار 1400، صفحه 22-37

رضوان صفرخانی؛ عباس سعیدی؛ پگاه مریدسادات؛ مرتضی قورچی


5. امکانات و محدودیتهای کارآمدی منظومه‌های روستایی- شهری به عنوان مناطق کارکردی مورد: منظومة ضیاء‌آباد قزوین

دوره 17، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 5-19

سیده کیناز محمودی؛ عباس سعیدی؛ حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور


6. محدودیتهای توسعة یکپارچة روستایی- شهری ناحیة سروآباد (کردستان)

دوره 17، شماره 60، بهار 1398، صفحه 21-32

لقمان زمانی؛ عباس سعیدی؛ عبدالرضا رحمانی فضلی