نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل هنجاری ویژگی های بارشی و منابع آبی ایران در متون جغرافیدانان ایران

دوره 19، شماره 68، بهار 1400، صفحه 38-50

فرخ ملکزاده؛ محمد حسین رامشت؛ سمیه السادات شاهزیدی