نویسنده = بهلول علیجانی
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بین شاخص های توپوگرافی با بارش های فراگیر منطقه کوهستانی البرز

دوره 19، شماره 68، بهار 1400، صفحه 51-67

مریم نقوی؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری؛ ابراهیم فتاحی


2. نقش انرژی خورشید در توسعه پایدار شهر تهران (مطالعه موردی: ساختمان مسکونی)

دوره 16، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 38-55

بهلول علیجانی؛ محمد سلیقه؛ صابر شفائی گیگلو