نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تقاضای گردشگری تندرستی در حوزه شهری – روستایی شهرستان سرعین

دوره 19، شماره 68، بهار 1400، صفحه 118-142

ندا ترابی فارسانی؛ سارا عبد معظم؛ محمد علی رجائی؛ زاهد شفیعی