نویسنده = ������������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری (نمونه موردی: شهرهای استان چهار محال و بختیاری)

دوره 17، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 92-113

افشین متقی؛ آرش قربانی سپهر؛ وحید امیری