نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و رفاه در مادرشهرهای ایران

دوره 19، شماره 70، پاییز 1400، صفحه 81-96

محمود اکبری؛ رضا التیامی نیا


2. انعطاف پذیری استبداد و اقتدارگرایی پس از انقلابهای عربی

دوره 17، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 62-79

حسن کامران دستجردی؛ رضا التیامی نیا