نویسنده = حسن کامران
سامانه هوشمند پیش بینی و جایابی مستمر پایگاه‌های اورژانس بر مبنانی اصول آمایش سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

جعفر میعادفر؛ فاطمه کشوری؛ کارولین آبش زاده؛ حسن کامران؛ حسن نوری ساری؛ مهدی بهمن آبادی


بررسی روند شکل گیری هویت ملی در ایران، از منظر قلمروخواهی

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 19-36

عباس طباطبایی؛ بهادر زارعی؛ حسن کامران دستجردی؛ سیدعباس احمدی


طراحی الگوی انتخاباتی دربهبود عملکرد مدیریت دولت محلی

دوره 18، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 4-21

حسن کامران دستجردی


ارزیابی توانمندی‌های ژئوسایت‌های منتخب استان اصفهان با مدل بریلها

دوره 18، شماره 64، خرداد 1399، صفحه 5-22

حسن کامران؛ محمد علیزاده؛ ریحانه نیک بخت


بررسی روابط متقابل سیاست و فضای شهر با تأکید برگونه شناسی اقلیمی

دوره 17، شماره 63، اسفند 1398، صفحه 5-26

حسن کامران؛ نرجس سادات حسینی


تبیین تقابل ایران و آمریکا در ژئوپلیتیک منطقه خزر

دوره 17، شماره 61، شهریور 1398، صفحه 5-24

رسول افضلی؛ حسن کامران؛ محمدحسین دشتی