نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحول کاربری اراضی در نواحی روستایی پیرامون شهر کاشان

دوره 19، شماره 69، تابستان 1400، صفحه 71-82

محمدعلی صادقی؛ فرهاد عزیزپور