نویسنده = ���������������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اندیشه کارل اشمیت و مسئله هویت های واکنشی در جغرافیای سیاسی معاصر

دوره 18، شماره 67، زمستان 1399، صفحه 22-39

مرتضی قورچی؛ محمد تقی قزلسفلی؛ سپیده السادات موسویان