نویسنده = یاشار ذکی
عوامل اثرگذار بر رویکرد امنیّتی در آمایش نواحی مرزی استان کردستان

دوره 17، شماره 62، آذر 1398، صفحه 41-61

یاشار ذکی؛ رسول افضلی؛ اسکندر مرادی؛ کمال رنجبر