نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی تأثیر سرمایه اجتماعی بر زیست پذیری محلات شهری نمونه موردی: محلات شهر مراغه

دوره 18، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 135-147

حسن آهار؛ ایوب منوچهری؛ میرنجف موسوی