نویسنده = ������������ ����������
تاثیر مشارکت اجتماعی در فرآیند بازآفرینی بافت قدیم شهری (مورد مطالعه: منطقه 4 شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

میرسعید موسوی؛ روناک جمشیدی؛ مهسا فرامرزی اصل؛ سیروس جمالی