نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر تغییرات کاربری و کاهش فضای سبز شهری برتشدید جزیره گرمایی و آلودگی شهرتهران (مطالعه موردی: منطقه یک)

دوره 17، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 114-129

سحر منصوری؛ شهریار خالدی؛ رضا برنا؛ فریده اسدیان