نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان مدیریت سیاسی فضا در کشور کوبا پس از انقلاب 1959

دوره 19، شماره 69، تابستان 1400، صفحه 1-18

رسول افضلی؛ حسن کامران دستجردی؛ فرزاد عابدی شجاع