نویسنده = کیومرث یزدان پناه درو
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ژئوپولیتیکی چشم انداز آمایش سرزمین در کشور افغانستان و ارائه مدل راهبردی

دوره 17، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 91-103

کیومرث یزدان پناه درو؛ عتیق الله قمری؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ حسین حاتمی نژاد