نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اهمیت ژئوپلیتیکی کشورهای حوزه دریای خزر

دوره 17، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 206-217

اعظم یوسفی