نویسنده = حسن حسینی امینی
تعداد مقالات: 1
1. مکان گزینی مراکز مدیریت بحران روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان اردبیل)

دوره 17، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 71-90

بهرام ایمانی؛ حسن حسینی امینی؛ رضا طالبی