کلیدواژه‌ها = ایران
تحلیل سیستمی تقسیم سیاسی فضا در ایران

دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 39-52

مهتاب جعفری؛ محمود واثق؛ زهرا پیشگاهی ‏فرد؛ کیومرث یزدان ‏پناه درو


تحلیل هنجاری ویژگی های بارشی و منابع آبی ایران در متون جغرافیدانان ایران

دوره 19، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 38-50

فرخ ملکزاده؛ محمد حسین رامشت؛ سمیه السادات شاهزیدی


طراحی الگوی انتخاباتی دربهبود عملکرد مدیریت دولت محلی

دوره 18، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 4-21

حسن کامران دستجردی


تحلیل اثر گاز گلخانه ای متان بر نوسانات بارش فصلی ایران

دوره 18، شماره 66، آذر 1399، صفحه 5-18

زهرا حجازی زاده؛ محمدرضا پودینه؛ میثم طولابی نژاد


سنجش سطح توسعه روستاهای ایران با استفاده از شاخص‌های طبیعی کیفیت زندگی (PQLI)

دوره 18، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 96-119

علی حاجی نژاد؛ شیما دادفر؛ مهرداد طولابی نژاد


توزیع فضایی سامانه های بندالی و همزمانی آن با ترسالی های فصل های سرد در ایران

دوره 17، شماره 62، آذر 1398، صفحه 20-40

میثم طولابی نژاد؛ زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه


تبیین تقابل ایران و آمریکا در ژئوپلیتیک منطقه خزر

دوره 17، شماره 61، شهریور 1398، صفحه 5-24

رسول افضلی؛ حسن کامران؛ محمدحسین دشتی