کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک انرژی
تبیین تقابل ایران و آمریکا در ژئوپلیتیک منطقه خزر

دوره 17، شماره 61، شهریور 1398، صفحه 5-24

رسول افضلی؛ حسن کامران؛ محمدحسین دشتی