کلیدواژه‌ها = آمایش سرزمین
تحلیل ژئوپولیتیکی چشم انداز آمایش سرزمین در کشور افغانستان و ارائه مدل راهبردی

دوره 17، شماره 62، آذر 1398، صفحه 91-103

کیومرث یزدان پناه درو؛ عتیق الله قمری؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ حسین حاتمی نژاد


مروری بر مدل های آمایش سرزمین با تأکید بر کارآیی مدل ژئومورفولوژیکی در ایران

دوره 17، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 105-120

عزت اله قنواتی؛ علی احمدآبادی؛ موسی کمانرودی کجوری؛ زهرا رنجبرباروق