کلیدواژه‌ها = حوضه کارواندر
بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه کارواندر

دوره 17، شماره 63، اسفند 1398، صفحه 161-178

الناز خزاعی فیض آباد؛ محمدرضا پودینه؛ محسن حمیدیان پور