کلیدواژه‌ها = مخاطرات
شناسایی پیشران‌های مؤثر بر تاب‌آوری شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر آبادان)

دوره 18، شماره 66، آذر 1399، صفحه 73-91

محمدعلی فیروزی؛ مصطفی محمدی ده‌چشمه؛ فتح‌الله شمسایی زفرقندی؛ جعفر سعیدی