دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مستخرج از رساله دکتری

تاثیر مشارکت اجتماعی در فرآیند بازآفرینی بافت قدیم شهری (مورد مطالعه: منطقه 4 شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

میرسعید موسوی؛ روناک جمشیدی؛ مهسا فرامرزی اصل؛ سیروس جمالی


علمی - پژوهشی

تحلیلی بر کارآمدی و اثربخشی ابزارهای مالی -اقتصادی بهسازی و نوسازی شهری (مطالعه موردی: منطقه 20 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

جواد کریمی؛ رحیم سرور


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

سامانه هوشمند پیش بینی و جایابی مستمر پایگاه‌های اورژانس بر مبنانی اصول آمایش سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

جعفر میعادفر؛ فاطمه کشوری؛ کارولین آبش زاده؛ حسن کامران؛ حسن نوری ساری؛ مهدی بهمن آبادی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی شاخصهای تاثیرگذار در تبدیل شهر ایرانی به جهانشهراسلامی (نمونه موردی: شهر اصفهان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

حسین کاظمی؛ جمال محمدی


علمی - پژوهشی

تحلیل عوامل موثر بر سازمانیابی نابرابری‌های فضایی با تاکید بر شاخص‌های اقتصادی مطالعه موردی: شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

پروین ده ده زاده سیلابی؛ عطا غفاری گیلانده؛ هدا یوسفی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیل و ارزیابی مراکز ثقل شهر اندیشه از منظر پدافند غیر عامل و مدیریت بحران ( با تکنیک ماتریسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

حسن حسینی امینی؛ آزیتا رجبی؛ اردوان بهزاد