دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مستخرج از رساله دکتری

تأثیر عناصر کالبدی معماری بومی بر پایداری مسکن شهری مطالعه موردی: شهرسنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

کاوه احمدی؛ قربان محبوبی؛ بختیار عزت پناه


تاثیر مشارکت اجتماعی در فرآیند بازآفرینی بافت قدیم شهری (مورد مطالعه: منطقه 4 شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

میرسعید موسوی؛ روناک جمشیدی؛ مهسا فرامرزی اصل؛ سیروس جمالی


علمی - پژوهشی

تحلیلی بر کارآمدی و اثربخشی ابزارهای مالی -اقتصادی بهسازی و نوسازی شهری (مطالعه موردی: منطقه 20 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

جواد کریمی؛ رحیم سرور


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

سامانه هوشمند پیش بینی و جایابی مستمر پایگاه‌های اورژانس بر مبنانی اصول آمایش سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

جعفر میعادفر؛ فاطمه کشوری؛ کارولین آبش زاده؛ حسن کامران؛ حسن نوری ساری؛ مهدی بهمن آبادی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تغییرات زمانی و مکانی شدت خشکسالی‌های فراگیر و کوتاه مدت منطقه غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1401

فرشاد صادقی؛ یوسف قویدل؛ منوچهر فرج زاده


علمی - پژوهشی

تحلیل ساختار زنجیره ارزش صنایع دستی در توسعه گردشگری روستایی در سال 1399 مطالعه موردی: روستای متکازین استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

عاطفه شعبانی؛ حمیدرضا محمدی؛ مسعود مهدوی‌حاجی‌لویی


از قومیت تا امنیت: تحلیل راهبردی مناسبات اجتماعی و جغرافیایی با چالش های امنیتی قوم عرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

علیرضا نجفی؛ رضا عبدالرحمانی؛ جواد کیانی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیل عوامل و محرک های موثر بر شادابی خانوارهای روستایی شهرستان تربت‌حیدریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

خدیجه صادقی؛ جواد بذرافشان؛ علی حاجی نژاد؛ مجید یاسوری


علمی - پژوهشی

توزیع فضایی و پهنه‌بندی محرومیت در شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

رسول باقری؛ مهدی ابراهیمی بوزانی؛ رضا مختاری ملک آبادی


ارزیابی سیاست ایجاد بانک زمین در ایران با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

طاهر پریزادی؛ مصطفی هرائینی


نقد متدولوژیکِ مطالعات شهری با تأکید بر فلسفه رئالیسم انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

ابوالفضل مشکینی؛ الهام امیرحاجلو؛ ابوالفضل زنگانه


مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی شاخصهای تاثیرگذار در تبدیل شهر ایرانی به جهانشهراسلامی (نمونه موردی: شهر اصفهان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

حسین کاظمی؛ جمال محمدی


جایگاه روابط روستایی-شهری در تحول کالبدی - فضایی روستاهای بخش مرکزی شهرستان اهواز )خوزستان(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

مرجان شرفی؛ عباس سعیدی؛ بیژن رحمانی