مقاله


کد مقاله : 13970205142150101803

عنوان مقاله : تحلیل روند دماي بلند مدت ایستگاههاي همدیدي ایران (بازه زمانی 2010-1960)

کلمات کلیدی : روند ، دما ، من-کندال ، ایران

نشریه شماره : 58 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 403

فایل های مقاله : 1.06 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مینا میریان mina_mirian@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مصطفی کرمپور mina_5358@yahoo.com استادیار دکترا
3 محمد مرادی moradi36@gmail.com استادیار دکترا
4 هوشنگ قائمی mina_miria@yahoo.com استاد دکترا
5 بهروز نصیری behrouz.nasiri46@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

این پژوهش به منظور شناخت رفتار بلندمدت سری¬های میانگین دمای کمینه و میانگین دمای بیشینه¬ و همچنین شناسایی دوره¬های سرد و گرم 35 ایستگاه همدیدی ایران در بازه زمانی 2010-1960 صورت گرفته است. در ابتدا جهت شناخت تغییرات دماهای کمینه و بیشینه، نقشه¬های میانگین دماهای کمینه و بیشینه و شاخص ضریب تغییرات آن¬ها با استفاده از روش کریجینگ ترسیم گردید. سپس با استفاده از آزمون آماری من – کندال معناداري روند بر روي هر کدام از ایستگاه¬ها در سطح اطمینان 95 درصد مورد آزمون قرار گرفت. در نهایت با استفاده از احتمال¬های 20 درصد بالا و پایین میانگین¬ دماهای کمینه و بیشینه در طول دوره مطالعاتی 50 ساله، دوره¬های سرد و گرم شناسایی شد. نتایج نشان می¬دهد که پراکنش و توزیع دمایی بر روی ایران در مقیاس فصلی از الگوی مشابهی پیروی می¬کند، که نشانگر رژیم منظم دمایی در منطقه است. دامنه¬ی تغییرات شبانه¬روزی در اکثر ایستگاه¬های همدیدی مورد مطالعه، به غیر از فصل زمستان که در اغلب نقاط روند کاهشی داشته است، تغییر قابل ملاحظه¬ای را نشان نمی¬دهد. روند افزایشی میانگین دماهای کمینه در فصول مختلف به ویژه در فصل زمستان نسبت به میانگین دماهای بیشینه بالاتر می¬باشد، در نتیجه می-توان گفت که اثر میانگین دماهای کمینه در مقیاس فصلی بر روی متوسط دمای مناطق مختلف ایران در زی دوره مورد بررسی، بیشتر می¬باشد. بیشترین فراوانی وقوع دوره¬های سرد نیز در نیمه اول دوره مطالعاتی و بیشترین فراوانی وقوع دوره¬های گرم در نیمه آخر دوره¬ مطالعاتی به ویژه در دهه¬ی 2000 می¬باشد.