مقاله


کد مقاله : 13970209191857101881

عنوان مقاله : تحليل روند تحقق پذيري شهر هميار کودک (CFC) مطالعه موردي شهر شيراز

نشریه شماره : 55 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 344

فایل های مقاله : 494 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آزاده حاجي زاده 1@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 رحیم سرور sarvarh83@gmail.com استاد دکترا
3 عبدالرضا فرجي راد a-faraji@srbiau.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

مفهوم شهر هميار کودک براساس سيستمي است که در آن به حقوق