مقاله


کد مقاله : 13970212113416111904

عنوان مقاله : موقعیت راهبردی صنعت گردشگری شهرستان تکاب و راهبردهای توسعه آن

نشریه شماره : 61 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 131

فایل های مقاله : 1.28 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی ابراهیمی Ebrahimistgm@yahoo.com استادیار دکترا
2 سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی Amirhosseintayebi69@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه، از فعالیت‌های گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه در کشورهای مختلف یاد می‌کنند. امروزه گردشگری می‌تواند سبب ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و درنهایت رفاه و بهبود وضعیت معیشتی مردم شود. این پژوهش که با هدف تعیین موقعیت راهبردی صنعت گردشگری شهرستان تکاب صورت گرفته است، از نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- دلفی است. مدل مورد استفاده در پژوهش، مدل جامع مدیریت راهبردی مبتنی بر تکنیک SWOT می‌باشد. داده‌های پژوهش با استفاده از تکنیک دلفی، از 16 نفر از خبرگان، مسئولین و مدیران حوزه گردشگری شهرستان تکاب جمع‌آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش نتایج تحقیق، ضمن بیان چشم‌انداز، ماموریت و اهداف توسعه پیشنهادی، نتایج حاصل از ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نیز ارایه گردیده است. این نتیجه بیانگر آن است که صنعت گردشگری این شهرستان در موقعیت تدافعی بوده و نیازمند توجه ویژه مسئولین می‌باشد.