مقاله


کد مقاله : 13970219112552112010

عنوان مقاله : ارزیابی پیامدهای تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و معیشت روستایی مطالعه موردی؛ کشاورزان روستایی دهستان میغان نهبندان

نشریه شماره : 57 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 342

فایل های مقاله : 321 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جواد مکانیکی javadmikaniki@birjand.ac.ir دانشیار دکترا
2 مرتضی اسمعیل نژاد Esmailnejad.m@birjand.ac.ir استادیار دکترا
3 محمد اکبرپور m.akbarpour@razi.ac.ir استاد دکترا
4 محمود فال سلیمان mfall@birjand.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی در روستاهای دهستان میغان از توابع شهرستان نهبندان خراسان جنوبی انجام گرفته است. برای نیل به این هدف نخست گروههای هدف(100 خانوار بصورت هدفمند) برای سنجش تاثیر گذاری تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی تعیین شد و برای شناخت دامنه های مختلف امنیت غذایی شاخص سازی صورت گرفت. این شاخص ها شامل شاخص شرایط دسترسی به ناامنی غذایی خانوار روستایی و دامنه های ناامنی غذایی خانوارهای روستایی می باشد، نهایتا خانوارهای روستایی از نظر امنیت غذایی در چهار گروه امنیت غذایی خفیف، امنیت غذایی متوسط و ناامنی غذایی طبقه بندی گردیدند. تغییر در مختصات اصلی امنیت غذایی و معیشت خانواده ها در اثر تغییرات اقلیمی در این منطقه با توجه به مشاهدات میدانی و مصاحبه با مردم روستایی روشن شده است، یافته اصلی نشان داد که جوامعی که تا کنون هرگز دمای شدید، خشکسالی های مداوم و گردوغبار را را تجربه نکرده اند، در حال حاضر با فراوانی آن روبرو هستند. یافته های تحقیق آشکار کرد که تمامی خانوارهای جامعه آماری ناامنی غذایی دارند اما سطوح امنیت غذایی آنها متفاوت است. خانوارهایی که نسبت به تغییرات اقلیمی آسیب پذیر هستند، از درجه بالایی از ناامنی غذایی برخوردارند. خانوارهای روستایی ترجیح می دهند استراتژی های گوناگونی را در واکنش به تغییر شرایط آب و هوایی انتخاب کنند که به بهبود امنیت غذایی خانوار کمک کند. درآمد غیر کشاورزی در ایجاد ثروت و کاهش مشکلات ناامنی غذا در خانواده ها نقش مهمی ایفا کرده است.