مقاله


کد مقاله : 13970220233722112041

عنوان مقاله : شناسایی و تبیین علّی عوامل موثر بر فرصتهاي کارآفرینی در مناطق کویري با رویکرد اکوتوریسم (نمونه موردي: کویر مرنجاب)

نشریه شماره : 57 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 491

فایل های مقاله : 237 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن شاطریان shaterian@kashanu.ac.ir دانشیار دکترا
2 صدیقه کیانی سلمی kiansepideh@yahoo.com استادیار دکترا
3 پریناز زورمند parinazzoormand@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر تبيين معيارهاي موثر بر کارآفريني اکوتوريستي از ديدگاه اکوتوریست ها در منطقه کویری مرنجاب است. ابراز پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي با 6 شاخص، 29معيار و 120 زيرمعيار است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 349 نفر محاسبه و به طور تصادفي در بين اکوتوریست ها توزيع گرديد. براي انجام تحليل هاي، توصیفی، آماري و پاسخگويي به فرضيات پژوهش از نرم افزار spss و آزمون هاي آماري T-Test و آناليز واريانس ANOVA استفاده شد. نتایج آزمون تی اثر گذاری هر یک از عوامل مورد بررسی را تأیید کرده است و نتایج تکمیلی آزمون آنوا نشان می دهد هر یک از ابعاد از لحاظ میانگین اثرگذاری با یکدیگر تفاوت داشته اند. مدلسازي و تببين عوامل موثر بر کارآفريني اکوتوريستي نيز با استفاده از نرم افزار Amosصورت پذيرفت. يافته هاي بدست آمده از مدل عاملي مرتبه دوم مدلسازي معادلات ساختاري نشان مي دهد، عامل اجتماعی بيشترين بار عاملي اثر-گذاري بر توسعه کارآفرینی اکوتوريستي را با 94/0 به خود اختصاص داده است. پس از آن عوامل زیرساختی بار عاملی 86/0 را دریافت داشته است. عوامل خدماتي و محیطی با بار عاملي 86/0 مشترکاً جايگاه سوم را به خود اختصاص داده اند. عامل هاي نهادي و اقتصادي نيز با بارهاي عاملي 70/0و 69/0 در رتبه هاي بعدي تأثير¬گذاري بر گسترش فرصت هاي کارآفريني تشخيص داده شد.