مقاله


کد مقاله : 139702241648112143

عنوان مقاله : ارزيابي میزان اثرپذیری مشارکت شهروندان از کيفيت زندگي در امور شهري (مورد پژوهی:شهر نی‌ریز)

نشریه شماره : 58 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 395

فایل های مقاله : 996 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا رضایی Rezaei58@gmail.com دانشیار دکترا
2 زهرا آسیابانی zahra.asiabani94@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه کیفیت زندگی به‌عنوان عالی‌ترین مرتبه اهداف اجتماعی – اقتصادی کشورها و به‌عنوان کلید طلایی مشارکت شهروندان، جهت برنامه‌ریزی صحيح و كارآمد براي بهبود و افزايش رفاه شهروندان، در دو بعد عینی و ذهنی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر می¬کوشد ازنظر هدف با رویکرد کاربردی با روش توصیفی از نوع پیمایشی به ارزیابی کیفیت زندگی و تأثیر آن بر مشارکت شهروندان به بررسی این موضوع در شهر نی‌ریز بپردازد. جامعه آماري كليه سرپرستان خانوار شهر "نی‌ریز" در استان فارس مي¬باشد كه با بهره‌گیری از فرمـول كوكران تعداد 321 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و به‌صورت خوشه¬ای بین سیزده محله در شهر توزیع‌شده¬ است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و پایایی آن با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ (کیفیت 80/.و مشارکت 84/.) تعیین‌شده است. جهت ‌تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری در نرم افرازهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتايج حاصل از این پژوهش نشان مي¬دهد که در میان شاخص¬های موردسنجش، شاخص رضایتمندی زندگی خانوادگی با میانگین (75/3) و سلامت با میانگین (16/3) بالاترین میزان رضایتمندی و شاخص اقتصادی با میانگین (56/2) پایین‌ترین میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده است. همچنین درزمینه¬ی مشارکت هم بیشترین مشارکت شهروندان مربوط به شاخص سیاسی با میانگین (06/3) و کمترین میزان مشارکت مربوط به شاخص ذهنی- معنوی با میانگین (34/2) است. نتایج آزمون تحليل همبستگی نیز نشـان داد كـه افـزايش كيفيت زندگي مي¬تواند به افزايش مشاركت شهروندان در امور شهري منجر شود و بين اين دو رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون مبین این مطلب است که شاخص زندگی خانوادگی با (بتای 20/0) و شاخص اقتصادی با (بتای 13/0) بیشترین تأثیر را بر مشارکت دارند و درمجموع ابعاد کیفیت زندگی 07% از واریانس مشارکت را پیش‌بینی می¬کنند.