مقاله


کد مقاله : 13970310124720112495

عنوان مقاله : ریزمقیاس سازی داده رطوبت خاک ESA با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA

نشریه شماره : 57 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 538

فایل های مقاله : 388 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی اکبر متکان a-matkan@sbu.ac.ir استاد دکترا
2 داود عاشورلو d_ashourloo@sbu.ac.ir استادیار دکترا
3 حسین عقیقی hossein_aghighi@yahoo.com استادیار دکترا
4 غلامرضا گل صفتان g.golsefatan@mail.sbu.ac.ir دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

رطوبت خاک پارامتری حیاتی در بسیاری از فرآیندهای سطح زمین است، و سنجش از دور مایکروویو به علت برخی مزیت هایی که نسبت به روش های اپتیک دارد، در برآورد رطوبت سطح زمین موثر واقع می شود. با این وجود رطوبت خاک حاصل از سنجش از دور مایکروویو قدرت تفکیک مکانی در حدود چند ده کیلومتر دارد، که این ابعاد برای بسیاری از کاربردهای هیدرولوژیکی مانند پایش کشاورزی و پیش بینی خشکسالی و تغییر اقلیم، مناسب نیست. در پژوهش حاضر، هدف، ارائه روشی بر اساس تلفیق داده ها، به منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی داده های رطوبت خاک تولید شده توسط بخش تغییر اقلیم سازمان فضایی اروپا، ESA، می باشد. ابتدا داده ها با قدرت تفکیک بالاتر با استفاده از تصاویر NOAA و سه شاخص NDVI، LST و آلبدو در رابطه ی رگرسیون خطی با داده های زمینی رطوبت خاک ISMN قرار می گیرند. سپس با نسبت گیری میان خروجی این داده و داده ی ESA، به افزایش قدرت تفکیک مکانی اقدام می‌گردد. به علت برخی محدودیت ها، مدل مورد نظر در سه منطقه مطالعاتی اجرا شد. نتایج اعتبارسنجی نشان داد که اجرای این روش می تواند بهبود معنی داری بر روی داده ESA اعمال کند.