مقاله


کد مقاله : 13970313165455112560

عنوان مقاله : «ارزیابی شاخص های توانمندسازی در سکونتگاه های غیررسمی با رویکرد دارایی مبنا در کلانشهر تهران (نمونه موردی: محله میان آباد اسلام شهر)

نشریه شماره : 57 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 630

فایل های مقاله : 334 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مصطفی بهزادفر behzadfar@iust.ac.ir استاد دکترا
2 عبدالحمید نقره‌کار noghre@iust.ac.ir دانشیار کارشناسی ارشد
3 سید کمیل صالحی seyedkomeyl@gmail.com مدرس دکترا

چکیده مقاله

امروز وضعیت شهرنشینی و اسکان غیررسمی در جهان و نظریه¬ها و تجارب آن حاوی نکات روشن و مفیدی است. در حالی که آمارها حاکی از روند رو به رشد جمعیت شهری، به¬ ویژه در کشورهای در حال‌ توسعه است، فقر به‌ مثابه یکی از جنبه¬های تمرکز جمعیت در شهرهای این کشورها از اهمیت روزافزونی برخوردار می¬باشد. هدف اصلي پژوهش حاضر در وهله اول، شناسایی شاخص¬های توانمندسازی سکونتگاه¬های غیررسمی با تأکید بر رویکرد دارایی¬مبنا به عنوان رویکردی نوین در تقابل با رویکرد نیاز مبنا و در وهله دوم، سنجش شاخص¬های استخراجی به منظور درک میزان تأثیرگذاری هر یک در رضایتمندی ساکنان این سکونتگاه¬ها از شرایط زندگی و نقش هر کدام از شاخص¬ها در ارتقای شرایط زندگی این افراد می¬باشد. محدوده مورد مطالع پژوهش محله میان آباد اسلام¬شهر می¬باشد که در سال 1395 نزدیک به 24 هزار نفر جمعیت داشته و در پایان سال 1386 و ابتدای سال 1387، حدود 45 هزار نفر در میان آباد زندگی می¬کردند. روش به کار گرفته شده در پژوهش به صورت تركيبي مبتني بر اسنادي، پيمايشي و تحليلي است، نتايج پژوهش نشان¬دهنده این است که، همبستگی در زیرشاخص ساختمان مسکونی مربوط به شاخص سرمایه کالبدی بالاتر از بقیه موارد بوده و بعد از آن زیرشاخص درآمد ماهیانه مربوط به شاخص نیاز مالی بالاترین میزان همبستگی را به میزان رضایت ساکنان سکونتگاه¬ غیررسمی را به خود اختصاص می¬دهد. بعد از این دو زیرشاخص می¬توان گفت بالاترین امتیازها مربوط به زیرشاخص¬های شاخص سرمایه اجتماعی از قبیل: پاسخگویی، اعتمادنهادی، مشارکت، ظرفیت¬سازی نهادی می¬باشد.