مقاله


کد مقاله : 1397040716250113027

عنوان مقاله : تحلیل عدم قطعیت پارامترها براي شبیه سازي جریان رودخانه با کاربرد روشGLUE

نشریه شماره : 58 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 588

فایل های مقاله : 1/87 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم شفیعی shafiei.m@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 Javad Bazrafshan jbazr@ut.ac.ir دانشیار دکترا
3 پرویز ایران نژاد piran@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در سال¬های اخیر تعیین عدم¬قطعیت مدل¬های هیدرولوژیکی در تحقیقات هیدرولوژی بسیار موردتوجه قرار گرفته است. هرچند پارامترهای مدل هیدرولوژیکی معمولا به¬وسیله واسنجی تعیین می¬شوند ولی عدم¬قطعیت قابل¬توجه در پارامترهای مدل وجود دارد. در این مطالعه با هدف واسنجی و تحلیل عدم¬قطعیت مدل جفت¬شده ALSIS-HBV در حوضه کرخه از روش GLUE استفاده شده است. تعیین منابع اصلی عدم¬قطعیت و شناسایی پارامترها، همچنین برآورد میزان عدم¬قطعیت در نتایج شبیه¬سازی جریان رودخانه از اهداف دیگر این پژوهش است. یافته¬ها نشان می¬دهد پارامترهای K2، Fcap، MaxBas، lp، B، degw و ttlim منابع اصلی عدم¬قطعیت جریان رودخانه و پارامترهای K2، Fcap،B ، lp و perc قابل¬شناسایی¬ترین پارامترها هستند. به¬طور کلی ارزیابی عملکرد مدل برای شبیه¬سازی جریان رودخانه در حوضه کرخه به¬ویژه در دوره واسنجی خوب و قابل¬قبول است و بیشتر داده¬های مشاهداتی جریان رودخانه در محدوده 95 درصدی فاصله اطمینان قرار دارند، بنابراین توزیع احتمال محاسبه¬شده از جریان رودخانه می¬تواند برای پیش¬بینی جریان رودخانه به¬کار رود.