مقاله


کد مقاله : 1397042105053143198

عنوان مقاله : بررسی زمانی – مکانی مخاطره گرد و غبار( مطالعه موردی: ایستگاه های یاسوج و دوگنبدان)

نشریه شماره : 61 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 202

فایل های مقاله : 1/83 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی مدبرپور modaber_51@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 امیر گندمکار aagandomkar@gmail.com استاد دکترا
3 مرتضی خداقلی m_khodagholi@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

گرد و غبار یکی از پدیده های رایج در مناطق خشک و نیمه خشک است و می تواند تأثیرات بسزایی را در شرایط اقلیمی یک منطقه داشته باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی گردوغبار در استان کهکیلوبه و بویراحمد شکل گرفته است. در این راستا کدهای 6، 7، 8، 9، 31، 32 و 35 گردوغبار در ایستگاه های یاسوج، دوگنبدان، سی سخت، دهدشت، لیکک و امامزاده جعفر در مقیاس روزانه، ماهانه و سالانه مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا فراوانی روزانه، ماهانه و سالانه کدها در تمام ایستگاه ها بررسی و تقویم زمانی روزانه آنها تهیه گردید. سپس نقشه های پهنه بندی از مجموع تمام کدها طی ماه های سال ترسیم و در نهایت روند تعداد روزهای همراه با گردوغبار در ایستگاه های یاسوج و دوگنبدان بررسی گردید. نتایج نشان داد ایستگاه دوگنبدان با فراوانی 2381 بیشترین رخداد گردوغبار را طی دوره آماری مورد مطالعه داشته است. بررسی کدها حاکی از آن است که دو کد 6 و 7 از بیشترین رخداد در تمام ایستگاه های مطالعاتی برخوردار بوده اند. کد 6 در ایستگاه های دوگنبدان، لیکک، امامزاده جعفر و سی سخت در سال 1391، در ایستگاه یاسوج در سال 1388 و در ایستگاه دهدشت در سال 1387 از بیشترین فراوانی برخوردار بوده اند. کد 7 نیز در ایستگاه دوگنبدان در سال 1371 و در ایستگاه یاسوج در سال 1371 بیشترین رخداد را داشته است. روند گردوغبار در ایستگاه های یاسوج و دوگنبدان نیز بیانگر آن است که در هر دو ایستگاه های ماه های سرد سال از روند کاهشی گردوغبار برخوردار بوده و ماه های گرم سال فاقد روند بوده اند. در مقیاس سالانه نیز هر دو ایستگاه روند افزایشی را نشان دادند.