مقاله


کد مقاله : 13970508104951153566

عنوان مقاله : تحلیلی بر آسیب¬شناسی اجتماعی ناشی از بافت فرسوده در شهر دوگنبدان (گچساران) با تأکید بر شاخص امنیت

نشریه شماره : 57 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 228

فایل های مقاله : 289 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد حاصل نژاد mohammadhaselnezhad@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 علی شمس الدینی ali.shamsoddini@yahoo.com استاد دکترا
3 محمد رضا رضایی rezaeimohammadreza20@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه بافت¬های فرسوده شهری ناهنجاری¬های بسیاری را پیش¬روی ساکنان این بافت و حتی دیگر بخش¬های شهر قرار داده¬اند؛ از جمله مهم¬ترین مشکلات و ناهنجاری ها، مبحث امنیت اجتماعی حاصل از این بافت می¬باشد. که تبدیل به یکی از مهم¬ترین موضوعات پیش¬روی مدیریت شهری شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مسائل و آسیب¬های اجتماعی موجود در بافت محلات فرسوده شهر دوگنبدان از منظر امنیت اجتماعی می-باشد. نوع تحقیق در پژوهش حاضر، کاربردی و توصیفی– تحلیلی است. شیوه جمع¬آوری اطلاعات نیز اسنادی– پیمایشی و قیاسی– استقرایی است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجشس و مورگان 384 نفر بدست آمده است که برای اطمینان بیشتر این تعداد به 400 نفر افزایش یافت و با روش نمونه¬گیری تصادفی انتخاب شدند. داده¬ها با بهره¬گیری از نرم¬افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که گویه¬های آسیب¬های امیتی در بافت فرسوده با میانگین 8.47 بالاتر از حد متوسط قرار دارد. آزمون کای اسکوئر در سطح معنی داری 95 درصد وضعیت نامناسب آسیب های امنیتی در محلات فرسوده را تأیید می¬کند. همچنین تحلیل-های آماری پیرسون، آزمون تی تک نمونه¬ای و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، نشان از همبستگی بین بافت فرسوده و امنیت اجتماعی، وضعیت نامناسب از بعد امنیت اجتماعی بافت فرسوده از دیدگاه شهروندان و در تحلیل چند متغیره ضریب تبیین بدست آمده برای تمامی عوامل در سطح 99/0 معنی¬دار بوده اند.