مقاله


کد مقاله : 13970512161959153653

عنوان مقاله : تحلیل الگوهای بهینه مدیریت بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله سرتپوله سنندج)

نشریه شماره : 56 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 556

فایل های مقاله : 1/48 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حامد قادرمرزی ghadermarzi61@yahoo.com استادیار دکترا
2 عاطفه احمدی دهرشید atefe.ahmadi46@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

توجه به بافت¬های کهن و فرسوده شهری بعنوان بافت‌های مسئله دار، سابقه دیرینه نه فقط در ایران بلکه در جهان دارد. ساماندهی و بهبود این بافت¬ها که اغلب در مرکز و هسته تاریخی شهر قراردارند، بهترین روش برای بیان تاریخ و هویت ملی هر کشور و یکی از بستر¬های تحقق آرمان¬های توسعه درونزا است. GIS با توجه به توابع، الگوریتم‌های کاربردی و توانائی¬هایی که دارد، قادر است بعنوان ابزاری کارامد، مدیریت بافت‌های فرسوده را در راستای فائق آمدن به دغدغه‌های مذکور یاری رساند.تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و با تاکید بر جنبه کاربردی آن و با استفاده از داده‌های فراهم آمده در پایگاه سیستم¬های اطلاعات جغرافیایی انجام گرفته است. منطقه مورد مطالعه درتحقیق حاضر محله سرتپوله سنندج می¬باشد، این منطقه به جهت دارا بودن فاکتور¬های شاخص فرسودگی انتخاب شده است. در راستای دستیابی به هر یک از الگوی‌های بهینه مدیریت بافت‌های فرسوده منطقه مورد مطالعه اعم از بهسازی، نوسازی، بازسازی و ... براساس شاخص¬های اساسی شناسایی نوع فرسودگی بافت¬های فرسوده شهری لایه¬های متعدد اطلاعاتی نظیر نقشه قیمت، نقشه قدمت ابنیه، نقشه دسترسی¬ها، نقشه تعداد طبقات، نقشه شیب معابر محله، نقشه کاربری¬ها، نقشه مساحت قطعات بافت محله، نقشه پوشش معابر، نقشه نوع مصالح بافت،و... تولید گردیدند. در نهایت با تجزیه و تحلیل¬های فضایی و بکارگیری الگوریتم¬های فضایی موجود در محیط GIS و استفاده از منطق Fuzzy Logic مناطق اولویت¬دار برای توسعه بافت فرسوده براساس راهکارهای پیشنهادی بهسازی، نوسازی، مرمت شناسایی شدند.