• صفحه اصلی
  • تحلیل تأثیرپذیری تحولات کالبدی-فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری از عوامل درونی و بیرونی در مجموعه شهری مشهد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970724165060 بازدید : 1129 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی