مقاله


کد مقاله : 13970827165649

عنوان مقاله : نقش حقوق شهروندی در توسعه ی سیاسی نهادهای شهری (مورد پژوهی؛ شهرداری تهران)

نشریه شماره : 58 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 450

فایل های مقاله : 690 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 افشین متقی دستنایی Afshin_mottaghi@yahoo.com دانشیار دکترا
2 مصیب قره بیگی m.garehbaygi@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

اهمیت حقوق شهروندی، امروزه تا بدان حد است که وجود آنرا به مثابه¬ی یکی از مهمترین الزامات و عناصر دموکراسی به¬شمار می¬آورند. گذار از حکومت¬های نظامی، خودکامه و تمامیت¬خواه با مشی سرکوب¬گری، یکه¬سالاری و عدم رواداری به سوی شیوه¬هایی از حاکمیت دموکراتیک، ضرورت پرداخت عمیق به حقوق شهروندی را آشکار ساخته است. از این روی، بررسی حقوق شهروندی در حاکمیت شهری می¬تواند زوایای پراهمیتی از کیفیت پراکنش دموکراسی را در فضای شهری آشکار سازد. پژوهش حاضر با بررسی چهار شاخص «مسئولیت¬پذیری»، «شفاف¬سازی»، «شایسته¬سالاری» و «قانون¬گرایی» در مدیریت سیاسی کلانشهر تهران، کوشیده است تا ابعاد حقوق شهروندی در مجموعه¬ی شهرداری تهران را به عنوان مهمترین نهاد مدیریتی و حاکمیتی این شهر مورد کندوکاو قرار دهد. تحقيق حاضر، از لحاظ ماهیت، بنیادی-کاربردی و از لحاظ روش، توصیفیِ ژرفانگر (پیمایشی) است. تعداد نمونه¬ی شهروندان با توجه به تعداد جامعه¬ی آماري، بر اساس فرمول كوكران انجام شده و تعداد 113 نفر از شهروندان منطقه¬ی 6 شهرداری تهران بر اساس روش نمونه¬گیری خوشه¬ای به عنوان نمونه¬ با پرسش¬نامه¬ مورد پرسشگري قرار گرفته¬اند. نتایج این پژوهش، نشانگر آن است که میزان رضایت شهروندان از حقوق شهروندی بر اساس شاخص¬های پژوهش، افت محسوسی داشته است و در مجموع، شاخص «قانون-گرایی» نسبت به سه شاخص دیگر در وضعیت خوشایندتری قرار دارد.