مقاله


کد مقاله : 13970930166315

عنوان مقاله : نقش کارگاههای شیرپزی در شکل‌گیری جریان های فضایی مورد مطالعه: سکونتگاههای نواحی هشترود و چاراویماق (آذربایجان شرقی)

نشریه شماره : 51 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 409

فایل های مقاله : 1/41 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس سعیدی abbsaidi@gmail.com استاد دکترا
2 مصطفي طالشی a@a.gmail.com دانشیار دکترا
3 ریحانه سلطانی مقدس e@yahoo.com استاد دکترا
4 اسدالله حیدری s@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

جریان¬های فضایی مبتنی بر تعامل و روابط روستایی- شهری هستند که به انواع جریان¬های مختلف افراد، كالا، پول و سرمایه، اطلاعات و نوآوری بین کانون¬های روستایی و مراکز شهری قابل تفکیک هستند. شکل‌گیری این جریانها مستلزم فراهم‌آمدن بسترهای لازم ساختاری- کارکردی است. آنچه در این بین از اهمیت ویژه برخوردار است، پرهیز از رویکردهای مبتنی بر جدایی سکونتگاههای روستایی و شهری و در مقابل تکیه بر پیوستگی اجتماعی- اقتصادی روستایی- شهری است. در کشورهای درحال توسعه آنچه در عمل مانع از شکل‌گیری این¬گونه شبکه‌های منطقه‌ای است، به عوامل و نیروهای متنوعی بازمی‌گردد که شناسایی آنها در راستای توسعة روستایی- شهری اهمیتی ویژه دارد. البته در این میان، تسهیل¬گری نهادها و دستگاههای عمرانی و توسعه‌ای، در کنار مشارکت جدی روستاییان می‌تواند نقشی موثر ایفا نماید. این مقاله کوشش دارد با بررسی نحوة عمل کارگاههای شیرپزی در محدودة شهرستان¬های هشترود و چاراویماق به شناسایی چگونگی ایفای نقش این¬گونه کارگاهها در شکل‌پذیری روابط و پیوندهای روستایی ـ شهری و تشکیل جریان¬های محلی و ناحیه‌ای بپردازد.