مقاله


کد مقاله : 13970930166318

عنوان مقاله : آسیب شناسی احداث پیاده راه ها در شهر تهران (مطالعه موردی: میدان 15 خرداد – میدان امام حسین(ع))

نشریه شماره : 51 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 472

فایل های مقاله : 552 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پروانه شاه حسینی shahhoseyni@samt.ac.ir دانشیار دکترا
2 مهناز اسماعیلیان طارمی mahnazesmailian@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

حضور عابران در معابر اثر زندگی بخشی بر کالبد شهر دارد، به¬طوری که پیاده¬راهها به¬عنوان یکی از راههای تجدید حیات مدنی مراکز شهری مطرحند. از این رو، پیاده¬راه¬سازی یکی از سیاست¬های محدودیت ترافیک و برای بهبود محیط شهری به¬عنوان مکانی برای زندگی انجام می¬شود. هدف از انجام این تحقیق آسیب¬شناسی احداث پیاده¬ر¬اه¬های میدان 15 خرداد و میدان امام¬¬حسین از نظر مؤلفه¬های کالبدی، اقتصادی (فعالیت) است و از روش کتابخانه¬ای و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری دو نوع است. یکی تمام کاربری¬های واقع در بدنه میدان 15 خرداد و بدنه میدان امام حسین، دیگری کسبه دو محدوده مورد بررسی که حجم آن براساس فرمول کوکران به¬ترتیب 82 نفر و 140نفر تعیین شده است. داده¬ها در دو کروکی و براساس شاخص¬های توصیفی با استفاده از نرم-افزار Exel تحلیل شده¬اند. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که نمی¬توان در هر خیابانی برای تعاملات بهتر شهروندان اقدام به احداث پیاده¬راه کرد و باید به شرایط محیطی توجه بیشتری شود