مقاله


کد مقاله : 13970930166320

عنوان مقاله : شهر خلاق و شاخص‌های شهر خلاق ایرانی

نشریه شماره : 51 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 161

فایل های مقاله : 507 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 باقر فتوحی مهربانی n@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محمد مهدي حسين زاده a@yahoo.com دانشیار دکترا
3 کاظم نصرتي b@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مفهوم شهر خلاق از توجه نظریه‌پردازان و محققان این حوزه به بُعد محیطی و مکانی خلاقیت ناشی شده است، برای سنجش میران خلاقیت شهرها، شاخص‌های مختلفی ارائه شده است که در تمامی آن‌ها به ویژگی‌ها و شرایط جامعه توجه می‌شود، بر این اساس هدف پژوهش ساخت شاخص‌های شهر خلاق متناسب با فرهنگ جامعه ایرانی است. این پژوهش بنا به ماهیت و روش پاسخ به مسئله توصیفی، تحلیلی و تحلیل محتوایی است و از نظر هدف کاربردی است. در این تحقیق برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای، اسنادی و روش پیمایشی در قالب روش دلفی استفاده شده است. در همین راستا با نقد و بررسی 15 شاخص بین‌المللی شهر خلاق، فهرستی از شاخص‌ها استخراج، سپس با روش دلفی و ایجاد پانل دلفی، اقدام به غربال‌گری شاخص‌ها و ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی شده است. حاصل نتایج دلفی در سه دور، تولید 49 شاخص برای شاخص شهر خلاق ایرانی توسط اعضای پانل بوده است که از این 49 شاخص، 32 شاخص برگرفته از پژوهش‌های پیشین و 17 شاخص به‌وسیله‌ی اعضای پانل ارائه شده بود.