مقاله


کد مقاله : 13971020166804

عنوان مقاله : جایگاه اعتماد عمومی‌شده در تابع تولید در بخش های اقتصادی ایران(مطالعه موردی:هشت بخش اقتصادی اقتصاد ایران)

نشریه شماره : 51 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 147

فایل های مقاله : 366 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس شاکری Shakeri.abbas@gmail.com استاد دکترا
2 فرشاد مومنی farshad.momeni@gmail.com دانشیار دکترا
3 تیمور محمودی tmohammadi@economics.atu.ac استادیار دکترا
4 سعیده علیزاده saeedehalizadeh36@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش این است که با استفاده از مباني اقتصاد خرد و مفهوم هزينه مبادله، مبادرت به تبيين چارچوب نظري جديدي براي ورود سرمایه اجتماعي به درون تابع توليد اقتصاد كرده و قصد داریم بیان کنیم که سرمایه اجتماعی یا متغیر اعتماد عمومی¬شده جز جدانشدنی تابع تولید اقتصاد است. در واقع هدف اصلی تحقیق حاضر، استفاده از تئوری حاکمیت خانوار و داده¬های پانل به منظور بررسی اثر سرمایه¬اجتماعی با محور اعتماد عمومی¬شده بر سطح تولید در هشت بخش اقتصادی، اقتصاد ایران طی سال¬های 1375-1386است. در این پژوهش، این نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا اعتماد به¬عنوان جز معنوی تابع تولید می‌تواند وارد تابع تولید کل اقتصاد شود یا خیر؟ در این پژوهش ابتدا سعی نمودیم اعتماد عمومی¬شده را معرفی و یافته¬های علمی دیگران را مرور نماییم. همچنین سعی کردیم با بررسی نظریه حاکمیت خانوار شاخصی به¬عنوان نماینده کلیدی¬ترین متغیر سرمایه¬اجتماعی (اعتماد عمومی¬شده) معرفی نماییم. نتایج حاصل از تکنیک¬های اقتصادسنجی در این پژوهش حاکی از تایید فرضیه تحقیق مبنی بر ارتباط مثبت و معنی¬دار بین متغیر اعتماد و تولید است.