مقاله


کد مقاله : 13971020166806

عنوان مقاله : بررسی آسيب پذيري بافتهای شهری در مقابل خطر زمین لرزه (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز)

نشریه شماره : 51 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 288

فایل های مقاله : 730 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی پناهی panahi@iaut.ac.ir استادیار دکترا
2 اکبر عبدالله زاده طرف abdollahzade@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

يکي از موضوعاتي که بيشتر شهرهاي جهان با آن دست به¬گريبانند، سوانح طبيعي است. ضرورت کاهش آسيب¬پذيري شهرها در برابر سوانح طبيعي از جمله زلزله، به¬عنوان يکي از اهداف اصلي برنامه¬ريزي کالبدي، شهري و طراحي شهري محسوب مي¬گردد.لذا، اولين گام، شناسايي ميزان آسيب¬پذيري مناطق شهري در برابر زلزله مي¬باشد.از اين رو، اين پژوهش با هدف شناسايي قطعات آسيب¬پذير منطقه 8 شهر تبریز در برابر زلزله انجام گردیده است.در اين تحقیق 9 شاخص تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، كاربري، ريزدانگي، دسترسی به مراكز امدادي، فضاي باز، کیفیت مصالح، كيفيت ابنيه و فاصله از مراكز خطرزا انتخاب شده و با استفاده از روش ANP و ترکیب مربوط به معیارهای ذکر شده در محیط GIS، آسیب¬پذیری منطقه 8 تبریز مورد بررسي قرار گرفته است.نتايج اين پژوهش نشان مي¬دهد که بيش از 43 درصد قطعات منطقه 8 شهر تبریز در برابر زلزله از وضعيت آسيب¬پذيري زياد و خيلي زياد برخوردارند که محدوده¬های آسیب¬پذیر بیشتر در محلات مسکونی قدیمی تبریز به دلیل رعایت نشدن حریم¬ها، وجود قطعات در اندازه¬های کوچک و خردشدن قطعات، وجود معابر بسیار کم¬عرض و بن¬بست¬های زیاد، وجود ساختمان¬های بسیار قدیمی و با مصالح کم دوام شرایط نسبتاً نامناسبی را برای محدوده موردنظر به¬وجود آورده و همچنین با توجه نقشه پهنه¬بندی¬ شده حدود 15.84درصد دارای آسیب¬پذیری متوسط، 29.94 درصد آسیب¬پذیری كم مواجه است.لذا، با توجه به آسیب¬پذیر بودن منطقه لزوم برنامه¬ریزی صحیح جهت ساماندهی بافتهای مذکور را نمایان می¬سازد.