مقاله


کد مقاله : 13971020166807

عنوان مقاله : ارزیابی و تحلیل مؤلفه های زیست پذیری کلانشهر تهران

نشریه شماره : 51 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 150

فایل های مقاله : 358 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمیدرضا وارثی varesi@yahoo.com استادیار دکترا
2 جمال محمدی j.mohammadi@geo.ui.ac.ir دانشیار دکترا
3 سید علی موسوی نور s.a.moosavi1995@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

زیست¬پذیری شهری یکی از مبانی اساسی توسعه پایدار شهری و همچون سکه دارای دو رو می¬باشد که یک روی آن معیشت است و روی دومش پایداری بوم¬شناختی است. رویکرد زیست¬پذیری را می¬توان برآمده از افزایش آگاهی نسبت به الگوهای ناپایدار زندگی شهری دانست که در درازمدت موجب کاهش توان منابع محیطی می¬شود. نوشتار حاضر درپی آن است که با هدف شناخت پایه¬ای از وضعیت حاکم بر زیست¬پذیری کلان شهر تهران بپردازد. برای دستیابی به این هدف، با بهره¬گیری از روش کتابخانه¬ای ـ پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته؛ 485 نفر ازشهروندان ساکن کلان شهر تهران به روش نمونه¬گیری احتمالی (به روش تصادفی ساده) مورد ارزیابی قرارگرفته و اطلاعات گردآوری شده با استفاده از تحلیل¬های آزمونT تک نمونه¬ای؛ آزمون تحلیل واریانس و تحلیل مسیر در نرم¬افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است. نتایج به¬دست آمده نشان داد در بین مولفه¬های زیست¬پذیری در کلانشهر تهران، شاخص کالبدی با مقدار آماره t، 378/0 ضعیف¬تر از سایر شاخص¬ها قرار دارد. شاخص اقتصادی نیز با آماره 775/1 در وضعیت بهتری از شاخص¬های دیگر است. بعد از آن شاخص¬های اجتماعی با آماره 440/0 و زیست¬محیطی با آماره 481/0 در رتبه¬های بعدی قرار دارند همچنین نتایج نشان داد شرایط زیست¬پذیری یکسان نیست و بین مناطق شهر تهران مورد مطالعه از نظر تفاوت شاخص زیست¬پذیری تفاوت معناداری دیده می¬شود. در این میان، شاخص اقتصادی با مقدار F 215/47 بیشترین مقدار اختلاف و تفاوت را دارد و می¬توان گفت که در شاخص اقتصادی، اختلاف زیست¬پذیری در شهر تهران بیشتر از سایر شاخصه¬ها است.