مقاله


کد مقاله : 13971020166808

عنوان مقاله : ارزیابی اثرات واگذاری مدیریت فضاهای اجتماعی محلات شهر تهران به مدیریت محله (مطالعه موردی: محلات تجریش و نعمت آباد تهران)

نشریه شماره : 51 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 211

فایل های مقاله : 363 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 لطفعلی کوزه گر کالجی Ali18694@yahoo.com استادیار دکترا
2 سید محمد رضازاده M_rezazadeh@sbu.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
3 احمد عالی محمدی Alimohammadi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پس از طرح برخی انتقادها در مورد ناکارآمدی و نبود تخصص در انجمن¬های شورایاری، مدیریت شهر تهران بر آن شد تا الگوی جدیدی برای مدیریت در سطح محلات طراحی کند. بدین ترتیب، طرح مدیریت محله پیشنهاد شد. برای تحقق این هدف، بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر مشارکت مردم در فعالیت¬های اجتماعی و واگذاری اماکن فرهنگی، ورزشی و هنری از طرف شهرداری تهران بر اساس قراردادهای منعقده به مدیریت محله واگذار خواهد شد. محله¬های تجریش در منطقه یک شهرداری تهران و نعمت¬آباد در منطقه نوزده تهران نیز از جمله محلاتی هستند که شهرداری تهران نسبت به واگذاری فضاهای اجتماعی و تأسیس سرای محله در آنها اقدام نموده است. هدف این پژوهش بررسی اثرات واگذاری این فضاها به مدیریت محله بر مشارکت، توانمند¬¬¬سازی و کیفیت زندگی ساکنان می¬باشد. روش تحقیق تلفیقی از دو روش توصیفی ـ تحلیلی و روش میدانی است. داده¬های موردنیاز با استفاده از آزمون¬های آماری کولموگروف ـ اسمیرنوف، آزمون تی تک¬نمونه¬ای در نرم¬افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. نتایج نشان می¬دهد که میزان مشارکت اجتماعی و توانمندسازی و کیفیت زندگی شهروندان با واگذاری فضاهای اجتماعی به مدیریت محله، در هر دو محله تجریش و نعمت¬آباد افزایش یافته است.