مقاله


کد مقاله : 13971020166810

عنوان مقاله : ارزیابی و تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری تبریز

نشریه شماره : 51 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 354

فایل های مقاله : 445 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هوشنگ سرور h.sarvar1351@gmail.com استادیار دکترا
2 منیژه لاله پور M.lalepour@gmail.com مربی دکترا
3 سولماز سربازگلی S.sarbazgoli@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه یکی از موضوعات مهم در برنامه¬ریزی شهرها، بحث توسعه متعادل و متناسب در شهرها و برخورداری مناسب ساکنان شهرها از خدمات شهری می‌باشد. در این میان برنامه¬ریزان شهری با جمع¬آوری و تحلیل داده¬های مکانی و فضایی و انعکاس نتایج به مدیران شهری تلاش می¬کنند که توزیع خدمات و امکانات شهری به¬نحوی هدایت شود که به¬نفع همه اقشار و گروه‌های اجتماعی جامعه باشد و به¬گونه¬ای برنامه¬ها و طرح¬های توسعه زمینه¬ساز تحقق عدالت اجتماعی و فضایی در شهرها واقع شوند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهری در 37 ناحیه شهری تبریز و ارزیابی برخورداری نواحی شهری و جمعیت آن، از خدمات شهری صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی می¬باشد بدین صورت که برای ارزیابی نحوه پراکنش جمعیت از مدل آنتروپی نسبی و ضریب جینی، و برای ارزیابی توزیع خدمات از مدل‌ تاپسیس استفاده شده است. همچنین از آزمون همبستگی برای تبیین رابطه بین جمعیت و توزیع فضایی خدمات استفاده شده است. نتایج بدست آمده از مدل آنتروپی نشان¬دهنده توزیع و پراکنش موزون جمعیت در نواحی شهری تبریز می¬باشد. اما نتایج ارزیابی توزیع خدمات شهری در مناطق شهری نشانگر آن است که نواحی مناطق 9و10 تبریز دارای کم‌ترین برخورداری و ناحیه یک منطقه2و3 دارای بیشترین برخورداری از خدمات شهری هستند. همچنین نتیجه ارزیابی همبستگی بین رتبه جمعیت و تأثیر آن در برخورداری از خدمات شهری با استفاده از مدل اسپیرمن در حدود (0.4991) بوده که نشان از وجود همبستگی بین رتبه جمعیت و دسترسی به خدمات شهری دارد.