مقاله


کد مقاله : 13971020166811

عنوان مقاله : نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان مریوان

نشریه شماره : 51 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 148

فایل های مقاله : 601 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدعلي احمديان Ahmadian@gmail.com دانشیار دکترا
2 كتايون عليزاده Alizadeh@gmail.com استادیار دکترا
3 رشید بوکانی rashid_boukani@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف کلی این پژوهش نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان مریوان می¬باشد. به¬منظور رسیدن به این اهدف از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. پژوهش حاضر با رويكرد و روش اكتشافي- تحليلي در پی این موضوع بوده است که گردشگری، چه نقشی در توسعه روستایی شهرستان مریوان، ایفا می¬نماید. جامعه آماري پژوهش حاضر (15 روستای مورد مطالعه)، شامل 3 گروه کارشناسان و کارکنان (236 نفر)، روستاییان(8570 نفر) و گردشگران (1200 نفر) بوده¬اند كه با استفاده از فرمول كوكران و جدول مورگان، به¬ترتیب تعداد 146 نفر کارشناس و 368 نفر روستاییان و291 نفر از گردشگران به¬عنوان حجم نمونه تعيين شده است. نحوه انتخاب افراد نيز به روش نمونه¬گيري سيستماتيك و نهايتاٌ تصادفي ساده مي¬باشد. به¬منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحليل عاملي اكتشافي و آزمون ناپارامتريك فريدمن با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج بدست آمده در مورد نقش گردشگری در توسعه روستایی نشان می¬دهد که بیشترین تاثیر گردشگری در بُعد اجتماعی مربوط به کاهش مهاجرت¬های روستایی و احیاء آداب و سنن محلی و در بُعد اقتصادی بیشترین تاثیر در افزایش قیمت زمین و مسکن بوده است. و در نهایت، با توجه به نتايج و يافته¬هاي به¬دست آمده از پژوهش، راهکارهایی در جهت توسعه فعالیت¬های گردشگری روستایی در شهرستان مریوان ارائه شده است.