مقاله


کد مقاله : 13971020166812

عنوان مقاله : اثرات گرمایش جهانی بر دمای کمینه ایران

نشریه شماره : 51 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 373

فایل های مقاله : 779 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین محمدی mohammadi@gmail.com استاد دکترا
2 فیروز رنجبر Franjbar464@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 معصومه مقبل moghbel@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

مسئله تغییر اقلیم، یکی از موضوعات داغ می¬باشد که در دهه¬های اخیر مورد توجه رسانه¬ها و محققان بوده است. تغییر اقلیم به آهستگی در همه جهان در حال گسترش و بر پارامترهای مرتبط اثرگذار می¬باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات گرمایش جهانی بر حداقل دمای ایران انجام شده است. داده¬های مورد استفاده در این تحقیق، حداقل دمای روزانه مربوط به 47 ایستگاه سینوپتیک در دوره 1961-1990 می¬باشد. جهت بررسی اثر گرمایش جهانی، با استفاده از مدل SDSM خروجی مدل HADCM3 برای دوره 2015-2045 تحت دو سناریوی A2 و B2 ریزمقیاس نمایی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد، با توجه به ارتباط بین متغیرهای پیش¬بینی¬شونده و پیش¬بینی¬کننده، مدل ایجاد شده بین ابن متغبرها به¬طور نسبی قادر به تولید داده¬های اقلیمی برای دوره آینده می¬باشد. مقدار همبستگی(r) بین داده¬های مشاهداتی و داده-های تولید شده در دوره 1976-1990 در حدود 95/ می¬باشد. همچنین نتایح آزمون واریانس و میانگین نشانگر تشابه نسبی داده¬های تولید شده و مشاهداتی است. در نهایت خروجی مدل بیانگر افزایش حداقل دمای ایران طی دوره 2015-2045 در ایران است که میزان افزایش دما نسبت به دوره مشاهداتی طبق سناریوی A2 و B2 به ترتیب حدود 8/ و 5/ می¬باشد. از نظر ایستگاهی نیز تغییرات دما دارای تفاوت می¬باشد.