مقاله


کد مقاله : 13971020166813

عنوان مقاله : بررسی توزیع جغرافیایی قومیت های ایران و نقش آن بر تحولات آینده

نشریه شماره : 51 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 136

فایل های مقاله : 533 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حیدر لطفی heydare.lotfi@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

کمال مطلوب هر حکومت ملی، برخورداری از یک ملت یکپارچه است که در میان اعضای آن، تفاوت چشمگیر زبانی، مذهبی، قومی و نژادی وجود نداشته باشد و همگان به یک هویت فراگیر ملی تعلق خاطر داشته باشند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی توزیع جغرافیایی قومیت¬های ایران و نقش آن بر تحولات آینده کشور است که از روش توصیفی ـ تحلیلی و پیمایش میدانی در این زمینه استفاده شده است. در ابتدا شاخص¬های مربوط به اتحاد و انسجام ملی استخراج و میزان پایبندی به آنها در بین اقوام مرزی ایران بررسی شده که در این زمینه از هفت شاخص استفاده شده است. یافته¬های به¬دست آمده از روش¬های تصمیم¬گیری چند شاخصه MADM و مدل تحلیلی SAR نشان می¬دهد که در بین قوم¬های ساکن در مرزهای کشور قوم لر با ضریب 0.67Vat = ارای بیشترین سطح از پایبندی و قوم کرد و بلوچ به ترتیب با ضریب 1.240.6 Vat= و 1.25 Vat=دارای کمترین سطح پایبندی در بین اقوام مرزی به شاخص¬های اتحاد و انسجام هستند. برخی از نیروهای گریز از مرکز در مرز بلوچستان و کردستان وجود دارند که تا حدودی و در برخی از مواقع به¬عنوان کانون¬های بحران¬زا مطرح شده¬اند. کردها در عراق و بلوچ-های پاکستان می¬توانند به¬عنوان کانون¬های ایجاد تنش و بحران مطرح باشند که همین امر باعث شکل¬گیری تحولاتی در آبنده و در مرزهای مذکور شود.