مقاله


کد مقاله : 13971020166814

عنوان مقاله : تلفیق داده اقلیمی و سنجش از دوری به منظور پایش وضعیت خشکیدگی بلوط (مطالعه موردی منطقه ایلام)

نشریه شماره : 51 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 380

فایل های مقاله : 524 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجتبی نساجی زواره nasaji@gmail.com مربی دکترا
2 رسول خانجانزاده کاکرود Khanjanzadeh@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 ایرج قاسمی Ghasemi@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

جنگل یکی از بااهمیت¬ترین منابع از لحاظ تولید اکسیژن، کاهش آلودگی و تنوع بخشیدن به محیط زیست، به¬عنوان منبعی مهم برای بقای نوع بشر و در کل محیطی امن برای حیات وحش به¬شمار می¬آید. اقلیم و پارامترهای آن نقش اساسی در شکل¬گیری و حیات آنها دارند. در ایران جنگل¬های رویشی گوناگونی وجود دارد. جنگل¬های بلوط غرب کشور دومین عرصه عظیم جنگلی ایران به-شمار می¬روند. در سال¬های اخیر این پهنه جنگلی دچار خشکیدگی شده است. هدف اصلی در این تحقیق پایش خشکیدگی جنگل¬ها در استان ایلام می¬باشد. بدین منظور از داده¬های ایستگاه¬های همدیدی برای بررسی شرایط اقلیمی و داده¬های سنجش از دوری برای بررسی روند خشکیدگی در منطقه استفاده شد. نتایج نشان داد که در سطح استان ایلام و به¬ویژه جنگل¬های استان رخداد پدیده خشکسالی در اثر کاهش بارندگی از فراوانی قابل توجهی برخوردار است. شدیدترین خشکسالی¬ها طی سال¬های 2008 و 2005 اتفاق افتاده است. در نتیجه این تغییرات رویش درختان منطقه نیز طی همین دوره دستخوش تغییرات زیادی شده است؛ چرا که بررسی روند زمانی سبزینگی درختان منطقه نشان داد که طی سال¬های 2008 و 2005 از مقدار سبزینگی درختان به¬طور قابل توجهی کاسته شده است. این شرایط نشان¬دهنده ارتباط مستقیم بین پارامتر اقلیمی بارش با سبزینگی درختان منطقه است.